grafika
Uživatel:
Heslo:
:: registrovat ::
Obec Kostelec, Kostelec 7, 506 01 Jičín, telefon: +420733607792, email: obec@kostelec-jc.cz
Obec Kostelec :: Město Jičín :: Královéhradecký kraj
Hlavní nabídka
CzechPOINT
Článek
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLANY-KOSTELEC
Co předcházelo
Nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách byl založen r. 1864 ve Velvarech.
Zcela první požární techniku na našem území začala hromadně vyrábět rodinná firma Smekal, založená v roce 1797. Zpočátku od roku 1820 se jednalo o výrobu lehkých slaměných věder na hašení požárů, později byla zavedena výroba i berlových stříkaček. Svou první parní stříkačku vyprojektovala firma R. A. Smekal v r. 1884 a v r. 1891 představila první typ parní hasičské stříkačky.
V roce 1827 byla založena první pojišťovna – „ Česká velespolečenská Pojistitelna škody z ohně“.
První sbor dobrovolných hasičů založen až r. 1864. V roce 1870 bylo v Čechách jenom 20 dobrovolných hasičských sborů.
Za dřívějších dob býval požár velkým neštěstím. Dřevěné stavby s doškovou nebo šindelovou krytinou nemohly ohni vzdorovat. Nelze se proto divit, že při snadné zápalnosti a hořlavosti stavebních hmot padly mnohdy celé obce za oběť dravému živlu.
Při nedostatečném zařízení topenišť a osvětlení mohl oheň lehce vzniknout, ale při nedostatku a nevhodnosti hasících potřeb bylo těžko jej zdolat. Nebylo pojišťoven, nebylo hasičů. Obrovskými požáry byla v letech 1839 – 1866 postižena Vitíněves. Shořela čtvrtina a poté i polovina vsi. Potom se stavělo z cihel.
Roku 1865 dne 20. dubna v krátké době od dvanácté hodiny polední do půl druhé odpoledne vyhořela celá Velíš. Zachránilo se 5 čísel, kostel, fara a škola.
Roku 1890 jak vím od své maminky, které to vyprávěl její otec ,vyhořela v Kostelci hospoda, která byla roubená, jednoposchoďová. Zůstal z ní prý jen roubený štít, Dědečkovi p. ing. Míly Bubáka, Antonínu Bubákovi bylo asi 8 roků. Pak když jeho otec stavěl, tak si bral z vyhořelé stodoly trámy.Pamatuji si , že ve stodole u Bubáků byly na některých trámech známky po ohoření.
Roku 1848 byl v Kostelci další velký požár. Vyhořela dvě stavení, a sice Nedvídkovi a Karáskovi (později Janečkovi a Tomášovi). U Nedvídků pekli lívance a něco se zvrtlo, paní Nedvídková omdlela, nicméně z obou statků zůstalo jen spáleniště. (Vyprávěla Františkovi Tomášů staršímu dne 13. 7. 1915 paní Anna Panáčková, která v té době měla 83 roků. Sloužila u Čížků.)
Takových požárů bylo víc, některé ovšem nebyly zaznamenány.

Ukázka dobové techniky – stříkačka od firmy Smekal.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Dolanech ustaven byl jako první ze všech obcí na Jičínsku a to v roce 1882. Zásluhu o to měl hlavně obecní starosta František Vejlupek, který byl také dlouhá léta velitelem sboru a staral se také o veškeré potřeby sboru.
Stříkačka se 40m hadic a 8m ssavic pořízena za 600 zl. od firmy Smekal z Prahy a peníze na ni byly lehko sehnány. Pronajala se obecní honitba na 6 let toho času hraběti Šlikovi, který složil předem na 6 let nájem 600 zl. a kromě toho platil ještě ročně 20 zl. I také jiné potřeby byly lehce pořízeny a to od členů sboru, jichž začátkem se přihlásilo 26 a mezi nimiž několik členů z Kostelce, kterážto obec je dosud při sboru dolanském.
Činnost sboru začala v sobotu 27. ledna 1882 službami božími v místní kapli, kde kaplan velíšský, Hynek Knap, z ochoty konal mši a ještě přispěl sboru 5 zl., a jiní zakládající členové přispěli po 10 zl. V dalších pak letech podporovala sbor obec častými ročními příspěvky.
R. 1885 byl jmenován čestným oudem Hasičského spolku v Dolanech kněz Antonín Ludvík Novák. (Z pamětní knihy fary Velíšské, založené od pána Ant. Nováka, arcikněze a faráře na Velíši.)

František Vejlupek, * 6. 12. 1850,  15. 7. 1934, zakladatel a velitel Sboru dobrovolných hasičů v Dolanech a starosta okresu Jičín.

František Vejlupek se vzdal velitelství sboru 23. ledna roku 1910 a byl 27 let velitelem. Při svém odchodu ze sboru byl jmenován čestným členem sboru hasičského. Za velitele téhož dne 23. ledna 1910 byl zvolen Bernard Škaloud a byl velitelem sboru až do 19. ledna 1920.

Bernard Škaloud, * 27. 7. 1879,  1951
Po něm byl zvolen téhož dne velitelem Miloslav Vejlupek, který byl velitelem sboru do 19. března 1922. Po něm téhož dne byl zvolen velitelem Miloslav Hlavatý, který byl velitelem do 5. ledna 1924. Starostenství sboru většinou také měl velitel a ve schůzi 5. ledna 1924 byl zvolen předsedou a velitelem Josef Krouza a 13. února roku 1927 byl zvolen starostou Miloslav Vejlupek a velitelem Miloslav Bareš, který vede funkci tu dodnes. Jednatelství sboru vedli zpravidla mladší členové sboru.
Ve výborové schůzi dne 23. února 1927 byl podán návrh, aby se v Dolanech pořádal župní hasičský sjezd, ale teprve ve schůzi dne 12. června 1927 byl sjezd odhlasován na rok 1928. Pravé uskutečnění sjezdu stalo se až teprve v roce 1929, kdy obecní starosta B. Škaloud propůjčil k tomu účelu zahradu i kolnu a ve schůzi 7. dubna 1929 bylo odhlasováno, aby se sjezd konal dne 7. července. Den se k tomu vydařil velmi pěkně. Návštěva byla značná. Jen za vstupenky bylo vybráno 7695 Kč 40h. Celkový příjem činil 14.758 Kč 85h. Vydání činilo 7.758 Kč 85hal, takže byl uložen čistý výtěžek sjezdu 7000 Kč v Reifeisence v Chyjicích.
Hlavní příjmové položky byly: příjem z lístků 7.695 Kč 40h., příjem z kol štěstí 3.459 Kč 5hal., ze dvou buffetů 1.936 Kč 90hal.
Největší položku vydání činila hudba Karla Novotného z Kostelce, a sice 2.200 Kč a k tomu ze sálu 708 Kč40h. Za hračky firmě Krejcar, Hořice 1483 Kč 50h, za plakáty, statistiky a vstupenky Tiskařskému družstvu v Jičíně 617 Kč, za opravu výzbroje firmě Jirsa, Libáň 600 Kč, za krejčovskou práci V. Krupičkovi z Dolan 662 Kč, za opravu stříkačky 280 Kč. Ostatní menší položky se neuvádějí.

Pořad sjezdu byl následující:
Dopoledne
1. o 6. hodině budíček
2. od ½ 8 do ½ 9 hod. vítání sborů
3. o 9 hodině seřazení sborů a přehlídka na silnici směrem k Chyjicům
4. o ½ 10 hodině slavnostní zahájení p. starostou Škaloudem
5. o 10 hod školní cvičení se stříkačkou a žebříky.
6. od 11. do 12. hodin župní valná schůze v obec. hostinci
Odpoledne
1. o 1.hod seřadění sborů v Kostelci, průvod na cvičiště, kde se probere:
a) cvičení prostná se sekyrkami,
b) cvičení samaritánské,
c) cvičení poplachová za účastenství sousedních sborů,
d) odchod do zahrady pana Bern. Škalouda
e) slavnostní řeč br. poslance Boh. Bradáče.
Po vyčerpání pořadu koncert hudby br. Novotného.
Vstupné na cvičiště a do koncertu Kč 5.-, člen v kroji Kč 2.-, mládež Kč 1.-
Sjezdu se zúčastnilo 46 sborů hasičských se 642 členy župy jičínské a 2 sborů župy libáňské.
Druhým čestným členem sboru hasičského byl jmenován ve schůzi konané 28. března 1931 Bernard Škaloud, kdy mu byl odevzdán diplom čestného členství za zásluhy o spolek.
Ve schůzi konané 7. února 1932 bylo usneseno oslaviti padesátileté trvání založení sboru hasičského a určen k tomu den 15. květen 1932. Slavnost byla pořádána 15. května a v předvečer slavnosti 14. května byl uspořádán přátelský večírek v obecním hostinci v Kostelci. 15. května byl sjezd rodáků obce Dolan a Kostelce a tato slavnost se odbývala v zahradě Roberta Janečky v Dolanech, kterou propůjčil zdarma k témuž účelu. Za pěkného počasí se slavnost plně vydařila a ustanovení řečníci K. Novotný, vzdělavatel sboru a župní vzdělavatel řídící učitel Poledne promluvili o založení hasičství po stránce vzdělávací a svépomocné. Čím oslavný tento den přispěl spolku finančně, není známo.

Požáry v Dolanech
Kromě účasti sboru hasičského na požárech v cizích obcích měli hasiči účast v obci dolanské a to v roce 1892 při požáru chléva a kůlny rolníka Škalouda v čísle 10, v roce 1896 při požáru stodoly a chléva u mlýna v čp. 11, 23. října v roce 1903 při požáru stodoly, chléva, špýcharu a domovního krytu u Najvrtů čp. 16, dále 17. dubna 1904 při požáru stodoly u Najvrtů čp. 6 a kovárny, stodoly, domovního stavení a krytu chléva Františka Hlavatého čp. 5. Roku 1906 hasili požár baráku Čapka Josefa v čp. 2 a 13. března 1927 stodoly, domovního stavení a chléva A. Havelky v čp. 22 a konečně při největším požáru dne 26. května 1931, kdy místní obec a široké okolí bylo vzrušeno požárem v čp. 1 u sborového velitele Miloslava Bareše. O 11 1/2 hodině dopolední vzedmul se vysoký sloup černého dýmu a v okamžiku oheň nabyl takového rozsahu, že zničil veškeré hospodářské budovy, stodolu, chlévy i obytné stavení, všechen inventář mrtvý a ze živého 8 kusů hovězího dobytka, 12 vepřů a slepice. O rozsahu ohně svědčí účast 14 okolních sborů se třemi motorovými stříkačkami a 172 hasiči. Za velkého vedra slunečního tohoto dne a žáru z ohně byli hasiči umdleni požární námahou a žízní, proto povolila obec na jejich posílení útratu v obou hostincích na účet obce, který činil u Jar. Škalouda 432 Kč 40h a u Anny Najvrtové 55 Kč. Kromě toho zaplatila ještě obec 110 Kč Krouzovi za přenechaný benzin pro motorové stříkačky. Celkem uhradila obec 597 Kč 40h.
Zapsal František Honys, dědeček p. Hlavatého z Dolan do dolanské kroniky
(nevím, v kterém roce zapsáno)
Zápisy z kostelecké kroniky.
R. 1903
Ke konci měsíce dubna1903 shořelo hospodářské stavení p. Vaníčka a chlévy pí Vršťalové.14. května shořel p. Rob. Janečkovi chlév a stodola a 29. t.m. zničil požár hospodářské stavení, jež převzal od svého tchána J. Najvrta. Konečně 13. prosince vyhořelo stavení p. Jos. Hrdého a p. J. Vejnara. Nebylo pamětníka tolika požárů.
R. 1904
Dne 17. dubna za bouře a krupobití zničil požár v noci domovní stavení, stodolu a kovárnu p. Hlavatému a stodolu p. Najvrtovi v Dolanech.
Ještě jeden požár z roku 1904 připomenu, kdy vyhořelo stavení Fajtovo a Smolíkovo (nyní Krásnýho a jejich zahrada pod Bílkem, kde bylo zmíněné stavení Smolíkovo). V době požáru byla obě stavení jedno číslo popisné a bydleli tam Hrdýho (mojí předkové). Pradědeček Josef Hrdý měl pocit, že hasiči špatně hasili a tak od nich vystoupil.
(z vyprávění rodičů J. Velartové)
R. 1909
Sbor hasičský si pořídil stříkačku.
R. 1912
V září vyhořela chalupa p. Jos. Čeřena v Kostelci.
R. 1913
Dne 16. 11. vyhořelo v Jičíněvsi 5 čísel.
R. 1921
Dne 5. července pořádal zdejší „Sokol“ se sborem hasičským velmi pěkný průvod s lampiony z Jičíněvsi do Kostelce, velmi pěkně osvětleného, kde na poli p. Vaníčka zapálena hranice. Pěknou řeč promluvil p. ing. Matoušek. Na to průvod s hudbou se vrátil do Jičíněvsi.

Z archivu Jaroslavy Velartové

Fotografie je asi někdy kolem roku 1885. Zmiňovaný František Tomášů byl narozen r. 1837 a bydlel ve starém statku tam, kde má nyní postaven dům Lukáš Velart.

Ukázka dalších dvou typů hasičských stříkaček, které vyráběla firma R. A. Smekal, Praha – Smíchov
(převzato z internetu)

Z pozvánky je zřejmé, že ještě v roce 1933 nemá Sbor přídomek Kostelec.
Z dostupných materiálů čerpala Jaroslava Velartová.
Graficky upravila Darina Šindlářová.
leden 2009
.Komentáře

  Kdo komentuje:
  Komentář:
  
  Nejste přihlášen/a